[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″]

 

Persbericht

DE MEESTER 2017

22 augustus 2017, Rotterdam

Woensdag 1 november 2017 wordt de promotieprijs De Meester voor de derde keer uitgereikt in Het Nieuwe Instituut. Fleur Groenendijk Foundation heeft de jaarlijks uit te reiken architectuurprijs in samenwerking met de Rotterdamse Academie van Bouwkunst in het leven geroepen. De prijs, waar alleen afgestudeerden van de academie voor in aanmerking komen, dient ter ondersteuning van de promotie van het werk van de architect of stedenbouwer en bedraagt 5000,00 euro.

Vanuit het idee dat architectuur en stedenbouw disciplines zijn die naast hun academische relevantie toch vooral de maatschappij toebehoren, is er gekozen voor een nieuwe opzet voor het toekennen van de prijs. De vier genomineerde kandidaten wordt gevraagd om tijdens een avondvullend en openbaar toegankelijk programma, live voor publiek en de jury hun plannen te presenteren. De juryleden zullen ter plekke op de presentaties reageren. Ook de keuze voor de winnaar van De Meester 2017 wordt op dezelfde avond uitgesproken.

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst is opgericht vanuit het idee dat bij de opleiding tot architect en stedenbouwkundige geen grens getrokken kan worden tussen de rol van de ontwerpende en bouwende ‘doener’ en de beschouwende en kritische ‘denker’. De academie volgt nog steeds deze visie en leidt de studenten op tot een vakmanschap dat maatschappelijk verankerd is. Middels het initiëren van stimuleringsprijs De Meester ondersteunt Fleur Groenendijk Foundation de visie van de academie.

“Het winnen van De Meester heeft dichte deuren geopend, geleid tot nieuwe ontwikkel perspectieven binnen dit geweldige vakgebied en het plan De Stadsoverlaat gaat verder en het vervolg is uitdagend, inspirerend en het motiveert enorm om maar te blijven graven in de rijke Hollandse traditie van stedenbouw en civiele techniek.”

Winnaar De Meester 2016: Alex de Jong

De promotieprijs De Meester wordt jaarlijks door de Fleur Groenendijk Foundation uitgereikt middels een wisselende onafhankelijke jury, met leden uit de disciplines architectuur, stedenbouw, cultuur & wetenschap en media maar op basis van vijf vaststaande criteria welke sympathiek staan tegenover het gedachtegoed van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

De samenstelling van de jury wisselt jaarlijks met uitzondering van een vast lid als vertegenwoordiger van de Foundation. De samenstelling van de jury van De Meester 2017 wordt 30 augustus bekend gemaakt.

De avond van De Meester is openbaar en vindt plaats op:
Woensdag 1 november vanaf 19.30 tot 22.00 in het Nieuwe Instituut
Museumpark 25, 3015 CB, Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hanane Metalsi De Meester, Nieuws, Pers

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″]

Press release

THE MASTER 2017

August 22, 2017, Rotterdam

On Wednesday, November 1, 2017, the promotion prize De Meester will be presented for the third time in Het Nieuwe Instituut. Fleur Groenendijk Foundation has created the annual architecture award in collaboration with the Rotterdam Academy of Architecture. The prize, for which only graduates of the academy are eligible, is intended to support the promotion of the work of the architect or urban planner and amounts to € 5000.00.

Based on the idea that architecture and urban planning are disciplines that, in addition to their academic relevance, are mainly the society, a new structure has been chosen for awarding the prize. The four nominated candidates will be asked to present their plans during a full evening and publicly accessible program, live to the public and the jury. The judges will respond to the presentations on the spot. The choice for the winner of De Meester 2017 will also be announced on the same evening.

The Rotterdam Academy of Architecture was founded on the idea that during the training for architect and urban planner no boundary can be drawn between the role of the designing and constructing ‘doer’ and the contemplative and critical ‘thinker’. The academy still follows this vision and trains the students to a craft that is socially anchored. By initiating stimulus prize De Meester, Fleur Groenendijk Foundation supports the vision of the academy.

“The winning of De Meester has opened closed doors, led to new development perspectives in this great field and the plan De Stadsoverlaat continues and the sequel is challenging, inspiring and motivates enormously to keep digging in the rich Dutch tradition of urban design. and civil engineering. “

Winner De Meester 2016: Alex de Jong

The Promotional Prize De Meester is presented annually by the Fleur Groenendijk Foundation through an alternating independent jury, with members from the disciplines of architecture, urban design, culture & science and media but based on five fixed criteria which are sympathetic to the ideas of the Rotterdam Academy of Architecture.

The composition of the jury changes annually with the exception of a permanent member as representative of the Foundation. The composition of the jury of De Meester 2017 will be announced on 30 August.

The evening of De Meester is public and takes place on:
Wednesday 1 November from 19.30 to 22.00 at the New Institute
Museum Park 25, 3015 CB, Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hanane Metalsi De Meester, News, Press