Beleidsplan Fleur Groenendijk Foundation (FGF) 2017/2020

 1. Doel

Het doel volgens de statuten is “de stichting heeft in het bijzonder ten doel het bevorderen en ondersteunen van het onderwijs, de geestelijke- en algemene ontwikkeling, alsmede de kunstzinnige en culturele vorming, alles in de ruimste zin, van jongeren wonend zowel binnen als buiten Nederland”.

Sinds 2014 is de FGF gericht op architectuur in de brede zin van het woord, ook in relatie tot kunst, cultuur en wetenschap, waarbij het motto is: het stimuleren van jongeren in hun opleiding en vorming.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 1. Het bereiken van het doel

Aan het bereiken van het doel wordt gewerkt door:
Kwartaaldonaties. Het bestuur kiest eenmaal per kwartaal uit ingezonden aanvragen de beste. De bijdrage eraan bedraagt maximaal € 2.500.
De FGF heeft in samenwerking met de Rotterdamse Academie van Bouwkunst  (RAvB) ook een jaarlijkse prijs ingesteld, De Meester. Deze prijs, een promotieprijs van € 5.000,- dient te worden ingezet voor het creëren van naamsbekendheid van het werk en/of de net afgestudeerde architect of stedenbouwer, is uitsluitend voor afstudeerprojecten van de RAvB.

De aanvragen voor de kwartaaldonaties moeten voldoen aan een aantal criteria:

 1. Het gaat over architectuur.
 2. Het betreft de opleiding en vorming van jonge mensen.
 3. Het project heeft ondernemende eigenschappen.
 4. Kleinschalige projecten, waarbij de FGF-bijdrage van maximaal €2.500 er toe doet! Dat betekent: zonder het FGF-geld gaat het niet lukken.
 5. De FGF vindt het mooi als je met vrijwilligers werkt, het betalen van kosten van professionals zit er dan ook niet in.
 6. Een heldere begroting.

De winnaar is bereid – indien het project wordt geselecteerd – mee te werken aan publicatie op de website en levert hiervoor materiaal aan.* Ook wordt onze naam bij alle publicaties en/of uitingen over het project en worden wij daarvan op de hoogte.

Naast de financiële ondersteuning biedt de Fleur Groenendijk Foundation ook een  mogelijkheid tot het verkrijgen van adviserende/netwerk ondersteuning. Mocht er behoefte zijn aan deze ondersteuning, dan kan dit worden aangeven in de aanvraag.

Wij verwachten binnen een jaar een eindpublicatie van het project. Als het project na een jaar nog niet klaar is, is het ook toegestaan een voorlopige eindpublicatie aan ons te verstrekken. Ook deze informatie wordt op de website en Facebook gedeeld.

De verantwoording van de teksten blijft bij de schrijver ervan.

* De secretaris van de FGF, mevrouw Dikkie Scipio, schrijft een column over (het project van) de kwartaalwinnaar dat ook op deze website en Facebook wordt geplaatst (zie De Kwartaalwinnaars).

Procedure:

Hoe meer een project voldoet aan bovenstaande  criteria, hoe meer kans op toekenning. Een aanvraag dient digitaal ingestuurd te worden, moet kort en krachtig zijn en in ieder geval uit niet meer dan drie pagina’s (inclusief eventuele bijlagen) bestaan.

De aanvragen zullen per kalenderkwartaal verzameld worden. Na afloop van het kwartaal zal het bestuur van de FGF binnen twee, maximaal drie weken de aanvragen beoordelen.

Inzendtermijnen:

1e kwartaal 2022: uiterlijk 31 maart
2e kwartaal 2022: uiterlijk 30 juni
3e kwartaal 2022: uiterlijk 30 september
4e kwartaal 2022: uiterlijk 31 december

Let dus vooral op bij aanvragen die vroeg in het kalenderkwartaal worden ingediend: het kan dan alleen maar gaan om een project dat tenminste 3,5maand later wordt uitgevoerd.

Er wordt per kwartaal slechts één project geselecteerd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de selectie van het winnende project en beseffen dat we ook mensen moeten teleurstellen, zeker wanneer de kwaliteit van de ingezonden projecten dicht bij elkaar ligt.

Na afloop van het kwartaal worden de inzenders van de keuze op de hoogte gesteld. De keuze is definitief en onherroepelijk, er kan niet over worden gecorrespondeerd.

De projecten van De Meester moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het werk moet onderscheidend of visionair zijn.
 2. Het werk moet zodanig waarde toevoegen aan de context, dat deze zonder haar niet meer voor te stellen is.
 3. Het werk moet een monumentaliteit in zich hebben in die zin dat het ook na functieverlies het behouden waard is.
 4. Het werk moet communicatief sterk zijn.

Jury:
Naast vertegenwoordigers uit de vakdisciplines bestaat de vijfkoppige jury ook uittwee leden uit respectievelijk de wetenschap of cultuursector of iemand uit de promotiesector (media/grafische/film/foto/reclame). De laatste heeft zitting in de jury vanuit het oogpunt dat deze persoon zich zal inspannen om de winnaar te helpen bij het promoten van zijn of haar werk.

Procedure:
Na een voorselectie worden alle projecten aan de jury voorgelegd waaruit drie kandidaten worden gekozen. Alle genomineerden krijgen vervolgens de kans om zelf hun werk te presenteren.

De Avond van De Meester:
De Meester is een promotieprijs en daarom is de presentatie en beoordeling van de drie genomineerde kandidaten openbaar. Tijdens een avond presenteren de kandidaten hun plan aan publiek en jury. Na de pauze, waarin de jury zich beraadt, vertellen de juryleden ieder zelf wat ze van de projecten vinden, waarna direct De Meester bekend wordt gemaakt en de prijs wordt toegekend.

 1. Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit drie personen:

Hr. Fleur Groenendijk, voorzitter

Mevr. Dikkie Scipio, secretaris

Hr. Daniël van ’t Zelfde, penningmeester

Er zijn geen medewerkers in de stichting.

Linda van der Zwaan assisteert het bestuur bij het voorbereidingen van de vergaderingen, notulering en administratieve taken.

 1. Financierings- en schenkingsbudget

In 1997 heeft de initiatiefnemer van de FGF door middel van een vijftal jaarlijkse schenkingen het vermogen van de stichting gevormd. Hij heeft bepaald dat het vermogen lang in stand moet blijven. Dat gaat niet zo ver dat alleen de opbrengsten van het vermogen worden aangewend. Het vermogen van de stichting mag geleidelijk afnemen.

Uit het bovenstaande volgen maximaal 4 x € € 2.500 = € 10.000 aan kwartaalbijdragen alsmede € 5.000 voor de prijs De Meester, in totaal derhalve € 15.000 per jaar. Het bestuur kan dit bestedingsbeleid aanpassen.

Er worden geen ontvangsten/schenkingen aan de stichting verwacht. Wel is het op termijn mogelijk dat er een vrij substantieel legaat wordt ontvangen.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Twee bestuursleden krijgen onkosten- en vacatievergoeding van elk € 1.000 per jaar.

De bestuurders voldoen aan de integriteitseisen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten staat op www.fleurgroenendijkfoundation.nl .

 1. Vermogensbeheer

Het vermogen per 1 januari 2017 bedraagt circa € 140.000. Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van spaarrekeningen. Er wordt niet belegd in aandelen of obligaties of in andere beleggingsvormen. Mocht de stichting worden geliquideerd, dan gaat het resterende vermogen naar een anbi met een soortgelijk doel (de feitelijke statutaire bepaling heeft dezelfde strekking en zal bij een volgende statutenwijziging conform het bovenstaande worden aangepast).

Het vierogenprincipe wordt toegepast. Geen van de bestuurders kan alleen over het vermogen beschikken. Er is dus sprake van gescheiden vermogen.

21 maart 2017